Juridische kennisgeving

Datum laatste update 19 maart 2019 (19/03/19)

Toegang tot deze Site door alle natuurlijke of rechtspersonen (hierna de ‘Gebruiker(s)’) houdt volledige acceptatie in van deze Algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de ‘AGV’), die te allen tijde gewijzigd kunnen worden door de onderneming EKIBIO (hierna ‘EKIBIO’). Om deze reden worden Gebruikers uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen. Deze Site is gemaakt en wordt beheerd door de onderneming EKIBIO.

Deze AGV zijn van toepassing op alle aangeboden diensten op de Sites www.lepaindesfleurs.fr, www.lepaindesfleurs.com, www.lepaindesfleurs.us en www.lepaindesfleurs.ca (hierna de ‘Site’), met uitsluiting van alle andere voorwaarden. De Franse versie van deze AGV prevaleert boven alle andere versies.

 

1. Site-informatie:

Uitgever van de Site

De uitgever van de Site is een rechtspersoon.

EKIBIO
Zone Artisanale La Boissonnette - 07340 PEAUGRES


Tél : + 33 (0)4 75 32 43 60 – Fax : + 33 (0)4 75 67 30 24 – E-mail : info@ekibio.fr

KvK Aubenas n° 345 052 286

SIRET nr. 345 052 286 000 27

APE nr. 4638

Europees btw-nummer FR 30 345 052 286

Bedrijfskapitaal: 1 182 240 euros

Hoofdredacteur

Thierry CHIESA

Site-uitvoering en hosting

Ontwerp, uitvoering: Infostrates - Parc d'activités de la Valentine LOT 4 Montée du Commandant de Robien F-13011 Marseille SAS met een kapitaal van 50.000 euro KvK Marseille B 418 748 125 Tel.: 04 96 11 07 07 Fax: 04 96 11 07 08 SIRET: 418 748 125 00022 NAF: 6202A Btw-nummer: FR 06 418 748 125

 

Host van de website:CIS Valley

 

2. Geen garantie op de content

EKIBIO zet zich in om op deze Site exacte en bijgewerkte informatie te verstrekken, maar geeft uit hoofde hiervan geen garantie. Ondanks de zorg die wordt besteed aan het verzamelen van informatie, kunnen fouten, weglatingen en onjuistheden bestaan. In elk geval en rekening houdend met de AGV, erkent de Gebruiker van de Site en van de informatie die deze bevat dat hij hier geheel op eigen verantwoordelijkheid gebruik van maakt. EKIBIO kan dan ook in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die geheel of gedeeltelijk voortkomt uit het gebruik van deze Site. EKIBIO garandeert ook niet de continuïteit, de toegang, het functioneren en de beschikbaarheid van de Site en de bijbehorende diensten. EKIBIO doet zijn uiterste best om de Site zonder onverwachte onderbreking toegankelijk te houden. Onderhoudswerkzaamheden, beveiliging en andere geplande acties en/of onvermijdelijke gebeurtenissen kunnen tijdelijke onderbrekingen of andere verstoringen van de diensten veroorzaken.

Wij herinneren er ook aan dat niet geautoriseerde toegang tot en frauduleus gebruik van een informatiesysteem, de verstoring of vervorming van het gebruik van een dergelijk systeem en de introductie en wijziging van gegevens in een informatiesysteem delicten vormen die strafbaar zijn volgens de bepalingen van het wetboek van strafrecht.

 

3. Intellectueel eigendom

Alle gegevens van welke aard dan ook, en in het bijzonder teksten, grafismen, logo’s, pictogrammen, afbeeldingen, audio- of videoclips, merken, software, kenmerken van de Sites www.paindesfleurs.fr, www.paindesfleurs.com, www.paindesfleurs.us en paindesfleurs.ca, en alle bijbehorende domeinnamen en subdomeinnamen, met inbegrip van de downloadbare documenten, worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht of patenten. Ze zijn exclusief eigendom van EKIBIO of derden die EKIBIO nadrukkelijk toestemming hebben gegeven om deze te exploiteren.

Toegang op de Site houdt op geen enkele manier cessie, licentie of andere overdracht aan de Gebruikers in van rechten op de intellectuele eigendommen van EKIBIO.

U mag dientengevolge in geen enkel geval en op geen enkele manier (een gedeelte van) de elementen op (een gedeelte van) de Site reproduceren, weergeven, verspreiden, wijzigen of toewijzen zonder nadrukkelijke voorafgaande toestemming van EKIBIO.

Alleen reproductie van teksten op papier en voor privégebruik is toegestaan, onder voorbehoud dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: gratis verspreiding, respecteren van de integraliteit van de gereproduceerde documenten (geen wijziging of kwaliteitsverandering), duidelijke en leesbare bronvermelding in de volgende vorm: ‘Document afkomstig van de websites www.lepaindesfleurs.fr, www.lepaindesfleurs.com, www.lepaindesfleurs.us en www.lepaindesfleurs.ca van de onderneming EKIBIO. De reproductierechten zijn gereserveerd en strikt beperkt.’ Voor elk ander gebruik kunt u contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres: info@ekibio.fr .

Elk gebruik dat niet nadrukkelijke door EKIBIO is toegestaan of  de voornoemde bepalingen overtreedt, is vervalsing en wordt strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestraft uit hoofde van de toepasselijke wetgeving of regelgevingen.

 

4. Hyperlinks

De plaatsing van een hyperlink naar een site op de Sites www.lepaindesfleurs.fr, www.lepaindesfleurs.com, www.lepaindesfleurs.us en www.lepaindesfleurs.ca moet nadrukkelijk vooraf door EKIBIO zijn toegestaan.

EKIBIO kan de plaatsing van hyperlinks naar de site van een aantal partners toestaan. EKIBIO heeft echter geen controle over deze sites en wijst dan ook elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud of de informatie, diensten en producten die hierop voorkomen.

 

5. Privacy en persoonsgegevens

Uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 (hierna ‘AVG’) die op 25 mei 2018 in werking is getreden in wijziging van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 (wet informatie en vrijheden), wordt EKIBIO beschouwd als verantwoordelijke voor verwerking. Als verantwoordelijke voor verwerking is EKIBIO belast met de uitvoering van bepaalde verplichtingen om de fundamentele vrijheden in verband met bescherming van persoonsgegevens te garanderen.

Buiten de gevallen waarin gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract, het navolgen van een wettelijke verplichting en/of het nagestreefde legitieme belang, vraagt EKIBIO de Gebruiker om nadrukkelijke en weloverwogen toestemming voor elke verwerking.

Nadrukkelijke en weloverwogen toestemming kan de Gebruikers gevraagd worden voor toegang tot bepaalde diensten waarvoor verwerking van zijn gegevens noodzakelijk is. De Gebruiker geeft dan zijn toestemming voor elke dienst en verklaart dat hij kennis heeft genomen van de bepalingen in de Wettelijke vermeldingen en het einddoel van de verwerkingen van zijn persoonsgegevens accepteert. Indien de Gebruiker zijn toestemming niet geeft, is EKIBIO gedwongen om de toegang tot de voorgestelde dienst te weigeren en/of de betreffende verwerking niet uit te voeren.

Uitsluitend als de Gebruiker hierin nadrukkelijk heeft toegestemd, kunnen persoonsgegevens ook worden verwerkt  voor reclamedoeleinden door EKIBIO en zijn filialen, en zijn handelspartners. Als EKIBIO van plan is de gegevens te verzenden in een land buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie, moet hij de andere partij hierover informeren zodat deze opnieuw toestemming kan geven. Als het organiserende bedrijf de intentie heeft om deze gegevens voor een ander doel te gebruiken dan hierboven aangegeven, moet het de andere partij informeren zodat deze opnieuw toestemming kan geven. EKIBIO behoudt zich echter het recht voor om de gegevens door te geven aan administratieve en/of juridische autoriteiten indien deze hierom verzoeken.

De Gebruikers van de gegevens zijn EKIBIO en indien u hierin  nadrukkelijk hebt toegestemd, zijn filialen en handelspartners.

De verzamelde gegevens worden bewaard gedurende de periode van het einddoel van de verwerking. Aan het einde van de verwerking worden deze gegevens zo lang bewaard als nodig is volgens de wettelijke verplichtingen voor het bewaren van gegevens maar ook voor een legitiem belang van bewaren. EKIBIO verplicht zich de gegevens aan het einde van de bewaarperiode te vernietigen.

EKIBIO verplicht zich om alle technische en organisatorische middelen te gebruiken om het bewaren en de vertrouwelijkheid van deze persoonsgegevens te beveiligen tijdens de verwerking, overeenkomstig de bepalingen van de AVG. Alle persoonsgegevens die op deze Site verzameld worden, worden strikt vertrouwelijk behandeld.

De Gebruiker beschikt over de volgende rechten:

 • Recht van toegang tot zijn gegevens;
 • Recht van wijziging van zijn gegevens;
 • Recht van verwijdering van de hem betreffende gegevens en binnen de grens van het doel van de verwerking;
 • Recht op beperking van de verwerking van zijn gegevens;
 • Recht op bezwaar voor reclamedoeleinden;
 • Recht om richtlijnen te bepalen voor het bewaren;
 • Recht op overdracht van gegevens;
 • Recht op bezwaar tegen verwerking;
 • Recht op verwijdering en openbaring van persoonsgegevens na overlijden.

De deelnemer kan deze rechten uitoefenen, met bewijs van zijn identiteit, door contact op te nemen met de organiserende onderneming op het volgende adres: info@ekibio.fr of per post aan EKIBIO aan het volgende adres:

EKIBIO
Zone Artisanale La Boissonnette - 07340 PEAUGRES

De Gebruikers zijn geïnformeerd over hun recht om te allen tijde hun toestemming in te trekken. Bovendien mag het intrekken van hun toestemming de wettelijkheid van de verwerking op basis van toestemming die heeft plaatsgevonden voordat de toestemming werd ingetrokken, niet in gevaar brengen.

Als EKIBIO redelijke twijfels heeft over de identiteit van de natuurlijke en/of rechtspersoon die verzoekt om het uitoefenen van de bovenstaande rechten, kan het bedrijf vragen om aanvullende informatie om de identiteit van de betreffende persoon vast te stellen. Hiertoe verklaart de Gebruiker dat de aan EKIBIO verstrekte persoonsgegevens exact zijn.

De Gebruiker kan een klacht indienen bij de Commission National de l’Informatique et des Libertés (CNIL) indien hij dit nodig acht.

 

6. PRIVACYBELEID - GEBRUIK VAN COOKIES

a) Wat is een cookie?

 Om het functioneren van onze website te garanderen en uw surfervaring voortdurend te verbeteren, plaatsen wij cookies in het geheugen van uw computer, die verschillende doelen hebben:

 • Functioneringscookies: zo kunnen wij u een goede surfervaring bieden.
 • Cookies om bezoek te meten: dankzij deze cookies kunnen wij onze website en de informatie die wij verstrekken stapsgewijs verbeteren.
 • Sociale netwerkcookies: zodat u content kunt delen op de verschillende netwerken als Facebook, Twitter ...

 

b) Hoe kan ik cookies deactiveren?

De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt ook besluiten om ze niet te accepteren. Wij raden u aan om deze functie niet te deactiveren. Dit kan namelijk het correct functioneren van uw browser op de Site verhinderen. Als u niet wilt dat uw computer cookies ontvangt en opslaat, kunt u de beveiligingsinstellingen van uw browser handmatig veranderen.

Om uw privacy-instellingen te wijzigen en cookies te blokkeren, moet u de configuratie van uw browser openen:

 • Google Chrome: open het menu ‘Instellingen’ en ‘Geavanceerd’. Als u klikt op ‘Instellingen voor content’ wordt een nieuw venster geopend waarin u de toestemmingsinstellingen voor cookies kunt wijzigen. Voor meer informatie kunt u deze pagina raadplegen: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en

 7. Diversen

Met uitzondering van bijzondere bepalingen in deze AGV kan de Gebruiker zijn communicatie en/of klachten aan EKIBIO verzenden. Via een formulier in de rubriek ‘Contact’ op de Site kunnen de Gebruikers rechtstreeks contact opnemen met EKIBIO.

8. Toepasselijke wet

Voordat geschillen worden voorgelegd aan de nationale jurisdicties, verplichten partijen zich om alle noodzakelijke middelen in het werk te stellen om een minnelijke schikking te bereiken.

Bij gebrek hieraan worden alle geschillen voortkomend uit het gebruik van de website waarvoor geen minnelijke schikking is bereikt, voorgelegd aan de Rechtbanken van Lyon (69-Frankrijk). Zij zijn onderworpen aan het Franse recht.

Reproductie, gebruik en wijziging van deze AGV, frauduleus of niet, met of zonder voorafgaande toestemming van EKIBIO, kan aanleiding geven tot rechtsvervolging door EKIBIO ten aanzien van de betreffende persoon.

9. Fotoverantwoording

EKIBIO, Zone Artisanale La Boissonnette - 07340 PEAUGRES