Beleid_inzake_de_bescherming_van_persoonsgegevens

Onze inzet voor uw privacy

Bijgewerkt op 07/06/2021 

De bescherming van uw privacy: een van onze prioriteiten

De onderneming EKIBIO, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Aubenas onder het nummer 345 052 286, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ZA La Boissonnette - 07340 PEAUGRES (hierna genoemd "de Onderneming" of met de termen "wij" en "onze"), maakt van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer een van haar prioriteiten. In het licht van onze verbintenissen hebben wij besloten een hoog niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid te bieden inzake de verwerking van de persoonsgegevens van onze consumenten (hierna "u" en "uw" genoemd).

 

Een ethische praktijk van het verzamelen van uw gegevens

De Onderneming verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens nooit aan een derde partij te verkopen. Wij streven naar volledige transparantie bij het gebruik van uw gegevens. Wij trainen en scholen onze interne teams regelmatig, zodat zij de uitdagingen van een ethisch gebruik van uw gegevens begrijpen.

 

Wie verzamelt uw gegevens op deze site? 

Met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna de "AVG" genoemd) die op 25 mei 2018 in werking is getreden en de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 1978, wordt de Onderneming geacht verantwoordelijk te zijn voor de verwerking van uw gegevens, en verbindt zij zich ertoe de wettelijke verplichtingen betreffende het gebruik van uw persoonsgegevens na te leven. 

De Onderneming neemt de nodige technische en wettelijke maatregelen om een hoog niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid van uw privé-leven te waarborgen. 

 

Waarvoor dienen mijn gegevens...? 

In het kader van het gebruik van deze site kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt

 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Land
 • Postadres

De verwerking van persoonsgegevens van gebruikers vindt plaats voor de volgende doeleinden:

 • Het beheer van aanvragen van Gebruikers in het tabblad "Contact" van de website www.lepaindesfleurs.fr; 
 • Het gebruik van cookies (zie de desbetreffende rubriek hieronder); 
 • Het voorkomen van geschillen op het gebied van bewijsvoering.

Afgezien van de gevallen waarin de verwerking van gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract, de naleving van een wettelijke verplichting en/of het nagestreefde rechtmatige belang, verkrijgt de Onderneming voor elke verwerking de uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming van de Gebruiker.

De Gebruiker kan om uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming worden verzocht wanneer hij toegang krijgt tot bepaalde diensten waarvoor de verwerking van zijn gegevens vereist is. In dat geval geeft de Gebruiker voor elke dienst zijn toestemming, waarbij hij verklaart dat hij de clausules van dit beleid heeft gelezen en het doel van de verwerking van zijn persoonsgegevens aanvaardt. Indien de Gebruiker zijn toestemming niet geeft, is de Onderneming verplicht hem de toegang tot de door de site aangeboden dienst te ontzeggen.

Indien de Onderneming van plan is de gegevens door te geven aan een derde land van de Europese Unie of aan een internationale organisatie, zal zij de andere partij daarvan in kennis moeten stellen, zodat deze opnieuw zijn toestemming kan geven. De Onderneming behoudt zich echter het recht voor om de gegevens op verzoek aan de administratieve en/of gerechtelijke autoriteiten mee te delen.

De ontvangers van de gegevens zijn de interne diensten van de Onderneming die uit hoofde van hun opdracht en/of functie gemachtigd zijn om de gegevens te ontvangen en te verwerken.
De verzamelde gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om het doel van de verwerking te bereiken. Na afloop van de verwerking worden de gegevens bewaard gedurende de tijd die nodig is om te voldoen aan wettelijke instandhoudingsverplichtingen en/of om te voldoen aan een legitiem instandhoudingsbelang. De Onderneming verbindt zich ertoe de gegevens te wissen zodra de uiterste bewaringstermijn is bereikt.

De Onderneming verzekert haar Gebruikers dat zij technische en organisatorische maatregelen toepast om een hoog niveau van beveiliging van hun privacy te waarborgen. Alle persoonlijke gegevens die op deze site worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk behandeld.

 

Cookies en andere tracers

Om ervoor te zorgen dat onze website goed functioneert en om uw surfervaring voortdurend te verbeteren, worden cookies op uw computer of smartphone opgeslagen. Dit zijn kleine tekstbestanden waarin informatie over uw surfgedrag wordt opgeslagen.

Wij gebruiken verschillende soorten cookies:

 • Cookies en operationele tracers: zij stellen ons in staat u een kwalitatieve navigatie aan te bieden! Dankzij hen kunt u gebruik maken van alle functies die wij op onze website aanbieden.
 • Prestatiecookies en statistische cookies: met deze cookies wordt via analyse-instrumenten informatie verzameld over de manier waarop u de site gebruikt (het aantal bezoeken, het aantal geraadpleegde pagina's, de activiteit en het gedrag van bezoekers op de site). Deze cookies stellen ons ook in staat de relevantie van onze reclamecampagnes op onze sociale netwerken te meten. 
 • Functionele cookies: met deze cookies kunnen wij u een locatiefunctie bieden om aan te geven welke verkooppunten het dichtst bij u in de buurt zijn.
 • Wij geven u de mogelijkheid om cookies van derden uit te schakelen.

 

Om uw privacy-instellingen te wijzigen en het plaatsen van deze cookies te blokkeren, dient u uw browserinstellingen te openen:

 • Firefox: ga naar het "tools" menu, dan naar "opties". In het nieuwe venster kunt u uw voorkeuren aanpassen door de instellingen voor de bewaarregels voor de geschiedenis te wijzigen. 
 • Google Chrome: ga naar het menu "instellingen" en vervolgens naar "geavanceerde instellingen weergeven". Door op de knop "Inhoudsinstellingen" te klikken, wordt een nieuw venster geopend waarin u de instellingen voor het toestaan van cookies kunt wijzigen.
 • Microsoft Internet Explorer: ga naar het "tools" menu, dan naar "Internetopties".". Selecteer in het nieuwe venster het tabblad "Privacy". U kunt de instellingen voor het toestaan van cookies wijzigen.
 • Safari: Selecteer "Voorkeuren" uit het configuratie drop-down menu rechtsboven. Selecteer "Beveiliging" en u kunt hier uw cookie-instellingen configureren.

 

Gebruik van sociale plugins 

De site maakt gebruik van plug-ins voor sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Als u bijvoorbeeld bij Facebook bent ingelogd terwijl u de site doorbladert, kan Facebook uw bezoek rechtstreeks koppelen aan uw Facebook-gebruikersaccount, zelfs als u de deelknop niet hebt gebruikt. Als u interactie heeft met de plugins, bijvoorbeeld door op de "Vind ik leuk"-knop te klikken of door een reactie achter te laten, wordt de betreffende informatie verzonden naar en opgeslagen op een Facebook-server. Deze zal worden gepubliceerd op uw Facebook-account.

De Onderneming beheert niet de gegevens die door de Sociale Netwerken via de knoppen worden verzameld. U dient het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens te lezen dat door de betrokken sociale netwerken is gepubliceerd om de methoden voor de verwerking en het gebruik van de door deze laatste verzamelde gegevens te kennen, alsmede de instellingsmogelijkheden waarover u beschikt om uw privacy te beschermen. Als u niet wilt dat het Sociale Netwerk de via de Onderneming verzamelde informatie koppelt aan uw gebruikersaccount bij het Sociale Netwerk, moet u de verbinding met het Sociale Netwerk verbreken voordat u de site raadpleegt.

 

Wat zijn mijn rechten?

Elke persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken, heeft de volgende rechten:

 • Toegangsrecht. 
 • Recht op rectificatie. U hebt het recht om, overeenkomstig artikel 16 van de AVG, onjuiste of foutieve gegevens te laten corrigeren.
 • Recht op wissen. U hebt het recht om ons te vragen uw gegevens te wissen, onder voorbehoud van de vereisten van artikel 17 van de AVG. 
 • Recht op beperking van de verwerking. U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken, overeenkomstig de vereisten van artikel 18 van de AVG.
 • Recht op de overdraagbaarheid. Op grond van artikel 20 van de AVG heeft u het recht de u betreffende persoonsgegevens die u ons ter beschikking heeft gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen.
 • Recht op verzet. Onder bepaalde voorwaarden, en op basis van uw persoonlijke situatie, kunt u zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval zullen wij de verwerking van uw gegevens stopzetten, tenzij de verwerking moet worden voortgezet om wettelijke redenen of voor de uitoefening of verdediging van onze rechten in geval van een rechtsvordering.
 • Het recht om te allen tijde de toestemming in te trekken voor verwerkingen waarvoor toestemming is verkregen; er moet echter op worden toegezien dat de intrekking van de toestemming de rechtmatigheid van de op toestemming gebaseerde verwerking die vóór de intrekking van de toestemming heeft plaatsgevonden, niet in het gedrang brengt;
 • Een klacht indienen bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).

U kunt deze rechten uitoefenen door ons een verzoek toe te zenden, vergezeld van een identiteitsbewijs, per e-mail aan het adres:  rgpd.ekibio@ekibio.fr.

Voor elk verzoek dat uw privé-leven betreft, verbinden wij ons ertoe binnen 30 dagen te antwoorden.

 

De kleine extra's die onze verplichtingen nog verder brengen

Verbeterde beveiliging van uw gegevens: 

De Onderneming verbindt zich ertoe de nodige technische en wettelijke maatregelen te treffen om u een hoog niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid van uw privé-leven te garanderen.

De Onderneming verbindt zich ertoe uw gegevens niet te gebruiken voor andere dan de hierboven vermelde doeleinden. 
Wij zijn voorzichtig met de toegang tot uw gegevens, zodat deze altijd kunnen worden beheerd door gekwalificeerde personen. 

De verwerking van uw persoonsgegevens is niet onderworpen aan een volledig geautomatiseerde actie of besluitvorming van onze kant.

Voortdurende interne werkzaamheden:

Onze teams zijn bewust gemaakt van en worden voortdurend geschoold in goede praktijken voor het gebruik en de bescherming van uw persoonsgegevens.

Om transparantie te verzekeren: 

Wij kunnen ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen om het te actualiseren, met name in verband met wijzigingen in onze activiteiten en de wetgeving.

In dat geval zullen wij ervoor zorgen dat u op de hoogte wordt gebracht van elke substantiële wijziging in het gebruik dat de onderneming van uw persoonsgegevens maakt en/of uw toestemming vragen in alle situaties waarin dat vereist is.